За нашата дейност

Ние притежаваме 138 електропроизводствени активи, които използват фосилизирани и енергийно възобновяеми източници, в Европа, Северна и Южна Америка и Африка с 6,3 GW обща инсталирана мощност.

Бизнес моделът ни е диференциран, с доказан опит в растежа, фокусиран върху дългосрочно договорено или регулирано производство на електроенергия на едро чрез различни технологии, в различни географски райони и различни етапи на развитие.

Нашето портфолио: Бизнесът ни е международен, с концентрация в три основни региона: Европа, Латинска Америка и в по-малка степен, Африка, на юг от Сахара. Работим на пазара за производство на електроенергия и участваме във всички фази от експлоатационния живот на централите. При разработването на проект, ние осигуряваме договори, получаваме разрешителни и организираме финансиране за активи, които ще изградим или придобием. След като активът е построен или закупен, ние експлоатираме централата, като използваме изкопаеми горива или възобновяеми източници.

Нашите клиенти: Клиентите ни включват национални мрежи и услуги, които обслужват тези мрежи, както и търговски и промишлени клиенти, на които предоставяме електричество, пара, вода или CO2 директно от съоръженията на място.

Възобновяема енергия

Нашето портфолио от възобновяеми източници включва такива работещи с вятър, фотоволтаична слънчева, концентрирана слънчева и водна енергия, както и технология за съхранение на електроенергия в батерии.

Слънчева

Фотоволтаичната слънчева енергия се генерира с помощта на слънчеви клетки за преобразуване на енергията от слънцето в поток от електрони. Клетките произвеждат постоянен ток, който може да се използва за захранване на оборудване. Концентрираната слънчева енергия генерира енергия чрез концентриране на слънчева светлина върху малка площ с помощта на огледала или лещи. Електроенергията се генерира, като тя се преобразува в топлина, която произвежда пара за турбогенератор.

Вятър

Вятърните турбини използват кинетичната енергия на вятъра и я пренасочват към генератор, за да я преобразуват в електроенергия.

Хидроенергия

Хидроенергията се генерира като се преобразува енергията на движеща се водна маса задвижваща въртящи се на скорост турбини, към които са прикачени електрически генератори.

Термична

Нашето портфолио от топлоелектрически централи използва конвенционални изкопаеми горива, по-специално природен газ, биогаз, въглища и течни горива.

Природен газ и биогаз

Природният газ се състои главно от метан и се създава в резултат на подземно разлагане. Биогазът може да се произвежда от много биологични суровини. Газът се използва като гориво при различни технологии за производство на електроенергия.

Въглища

Въглищата се изгарят в пещна камера за производство на топлина. Така се получава пара, която след това се подава по тръбопровод към турбогенератор. Няма да разширяваме повече дейността си в тази област.

Течни горива

Течните горива се използват в  двигатели с вътрешно горене за производство на електроенергия.

Иновация

Силно насърчаваме всички служители на ContourGlobal да си сътрудничат възможно най-тясно и ефективно като използват иновативни технологии, за да го постигнат. Използваме иновативни технологии, за да подобрим ефективността навсякъде, във всички части на бизнеса.

  • В Армения например използваме безпилотни летателни апарати за извършване на проверки на язовирни стени и други структури, които са труднодостъпни и опасни за хората. Дроновете правят изображения с висока разделителна способност, които могат да се анализират от компютърен терминал - много по-бързо, по-ефективно и по-безопасно, отколкото ако проверките се извършват от хора. 
  • Ние се възползваме максимално от най-новите технологии с използване на батерии. Например на остров Бонер на Карибите инсталирахме модерна акумулаторна система, заедно с нова система за управление на електроенергията, за да увеличим генерирането на електроенергия от на възобновяеми източници, като осигурим висока стабилност на мрежата и намалим разходите на клиента за електропроизводство.
  • Проектът KivuWatt в Руанда е единственият проект за добив на газ / вода, който в момента работи в света. Пуснат в експлоатация през декември 2015 г., иновативният проект използва  метан, потенциално смъртоносен газ, открит в дълбоките води на езерото Кивуза производство на електроенергия.

Устойчивост

ContourGlobal е въвела изчерпателен набор от социални и екологични принципи като насоки, за да гарантира, че проектите се разработват по социално отговорен начин в съответствие с добрите практики за управление на околната среда. Във всичко, което прави, ContourGlobal се ангажира да избягва неблагоприятните въздействия върху работниците, общностите и околната среда, или ако това не е възможно, да намали, смекчи или компенсира въздействията, според случая.

От 2010 г., петата година от началото на дейността ни и първата година като докладващ член на Глобалния договор на ООН, работим за интегриране на ангажиментите за устойчиво развитие в бизнес стратегията си. Целите на ООН за устойчиво развитие са план за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички.  Седемнадесетте на брой Цели за Устойчиво Развитие са насочени към глобални предизвикателства, свързани с бедността, неравенството, изменението на климата, влошаване на състоянието на околната среда, мира и справедливостта, като целта е да се постигнат всички от тях до 2030 г.