Mechanical Specialist

Goris, AM

 

ContourGlobal develops, acquires, and operates power generation facilities with proven and cutting-edge energy technologies. We are an international high-growth company, founded in 2005, that has grown exponentially to own and operate a fleet of renewable and thermal assets, located in 20 countries across 4 continents. Wherever we operate, we are committed to the highest standards of health and safety, environmental, social responsibility, our people’s well-being. Our longstanding ESG pledge includes becoming net-zero carbon by 2050.

Acquisition of ContourGlobal by the US private-equity fund KKR will enable us greatly to further expand our portfolio, increase investment in the energy transition, and take advantage of new opportunities in our core markets. Our multinational, integrated team of almost 1500 people prides itself on our culture and values, and welcomes entrepreneurial, innovative, ambitious, and collaborative professionals to come join us.

 

 

Աշխատանքային պարտականություններ

  • Ապահովել խափանումների վերացումը, տրամադրել փորձագիտական ​​խորհրդատվություն,
  • Ապահովել տեխնիկական աշխատանքների կատարումը և մեխանիկական սարքավորումների հետ կատարված բոլոր  գործողությունների ժամանակին հաշվառումը ընկերության տեղեկատվական համակարգում,
  • Մասնակցել կանխարգելիչ և կանխատեսվող շահագործման ծրագրերի և անհրաժեշտ ռեսուրսների սահմանմանը և արդիականացմանը,
  • Կատարել ընթացակարգերով պահանջվող բոլոր տեխնիկական մրցութային փաստաթղթերի պատշաճ և ժամանակին ապահովումը,

Անհրաժեշտ հմտություններ

  • Բարձրագույն կամ միջին էլ. տեխնիկական կրթություն,
  • Նվազագույնը  3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
  • Մեխանիկական սարքավորումների լավ իմացություն,
  • Համակարգչային գիտելիքներ,
  • Անվտանգության կանոնակարգերի և պահանջների վերաբերյալ բարձր գիտակցություն և իմացություն:

 

ContourGlobal provides equal employment opportunities and maintains a diverse workforce that reflects the rich environment of the society we live in and markets we operate.

ABOUT CONTOURGLOBAL

ContourGlobal is a power generation company committed to new growth in thermal and renewable technologies. Our mission is to develop, acquire and operate electricity generation businesses worldwide, creating economic and social value through better operations, and making the communities where we work better because we are there.

OUR VALUES

- To care about our people’s health, safety, well-being and development.
- To act transparently and with moral integrity.
- To work hard and without boundaries as a multinational, integrated team.
- To expect, embrace and enable excellence and continuous learning through humility, and the knowledge that we will fail but when we do, we will learn.
- To honor the commitments of those who have placed their trust in us.