Share this Job

Laboratory Assistant for Chemical Analysis

Mednikarovo, BG, 6294

 

ContourGlobal develops, acquires, and operates power generation facilities with proven and cutting-edge energy technologies. We are an international high-growth company, founded in 2005, that has grown exponentially to own and operate a fleet of renewable and thermal assets, located in 20 countries across 4 continents. Wherever we operate, we are committed to the highest standards of health and safety, environmental, social responsibility, our people’s well-being. Our longstanding ESG pledge includes becoming net-zero carbon by 2050.

Acquisition of ContourGlobal by the US private-equity fund KKR will enable us greatly to further expand our portfolio, increase investment in the energy transition, and take advantage of new opportunities in our core markets. Our multinational, integrated team of almost 1500 people prides itself on our culture and values, and welcomes entrepreneurial, innovative, ambitious, and collaborative professionals to come join us.

 

 

В България, ContourGlobal присъства от 2011 година като мажоритарен собственик на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ - втората по големина топлоелектрическа централа в страната, с инсталирана мощност от 908 MW. Следвайки най-високите европейски стандарти за безопасност и опазване на околната среда, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” гарантира енергийната независимост на България като произвежда чиста и надеждна електроенергия чрез използване на местни енергийни ресурси.

През 2013 година лабораторията за химични анализи към ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ получи акредитация от Изпълнителна Агенция „БСА“ за извършване на изпитвания в съотвествие с най-добрите стандарти за работа. За екипа от професионалисти на лабораторията, ние търсим кандидат за длъжността „Лаборант химичен анализ“.

 

Основни отговорности и задължения:

 

 • Извършва специфични химични анализи и приготвя стандартни работни разтвори за извършване на лабораторните анализи и за проточните прибори;
 • Извършва химични анализи на води, масла, горива, въглища, шлак и унос;
 • Извършва химични анализи на варовик, варовикови суспензии, гипс и гипсови суспензии;
 • Извършва анализи на околната среда и анализи за мониторинг на пречиствателните съоръжения;
 • Извършва анализи на AAS;
 • Извършва извънредни анализи и анализи за входящ контрол на качеството на доставяните масла, горива, въглища, и други химични вещества и смеси;
 • Извършва химични анализи и обработва техническа документация в обхват на акредитация;
 • Извършва контрол на чистотата и корозионното  състояние на топло-обменните повърхности на съоръженията от паро-водния тракт;
 • Проследява коректността в показанията на всички измервателни прибори и осигурява правилна експлоатация и калибровка на приборите, контролиращи технологичните процеси на съоръженията, и в лабораторията;
 • Докладва в най-кратки срокове за възникнали повреди на обурудването, с оглед организиране на проверка и ремонт и предоставя доклади относно некоректните показания на измервателните прибори;
 • Извършва контрол на работата на автоматичните химични анализатори в Сероочистващите инсталации и на енергоблоковете;
 • Участва в създаването, внедряването, поддържането и подобряването на Системата за управление на качеството на административните и технологичните дейности на Химическа Лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025;
 • Познава и спазва нормативната уредба и приложимите стандарти, специфични за областта, в която работи;
 • Изпълнява служебните си задължения в съответствие с правилата по безопасност и “Системата за управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд” в Централата.

 

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше химическо образование;
 • Умения за работа с MS Office.

 

За предимство се считат:

 • Опит в  акредитирана лаборатория  по води
 • Професионална квалификация или профил – технология на водите и водо-химични режими.
 • Опит с контрол на корозионното състояние на топло-обмените повърхности и пароводния тракт в топлоелектрически централи.
 • Опит при контрол на водо-химичен режим на топлоелектрически централи
 • Владеене на Английски език .

 

Личностни качества и умения:

 

 • Организираност  и дисциплинираност;
 • Умение за поемане на лична отговорност;
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • Желание за обучение и повишаване на професионалната квалификация.

ContourGlobal provides equal employment opportunities and maintains a diverse workforce that reflects the rich environment of the society we live in and markets we operate.

ABOUT CONTOURGLOBAL

ContourGlobal is a power generation company committed to new growth in thermal and renewable technologies. Our mission is to develop, acquire and operate electricity generation businesses worldwide, creating economic and social value through better operations, and making the communities where we work better because we are there.

OUR VALUES

- To care about our people’s health, safety, well-being and development.
- To act transparently and with moral integrity.
- To work hard and without boundaries as a multinational, integrated team.
- To expect, embrace and enable excellence and continuous learning through humility, and the knowledge that we will fail but when we do, we will learn.
- To honor the commitments of those who have placed their trust in us.